ANCE (Athens Network of Collaborating Experts)

Grčija

ANCE je nepridobitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1996. Njen namen je ekonomsko in družbeno opolnomočenje skupin z družbenega roba (migrantov, pribežnikov, otrok, žensk, hendikepiranih, nezaposlenih itd.). ANCE zmanjšuje neenakost med ljudmi, zagotavlja boljše zdravstvene okoliščine in dostop do izobraževanja, zaposlitve in informacij skupinam z družbenega roba. ANCE načrtuje in izvaja evropske projekte ter nudi tehnično podporo projektom na področju inkluzije in integracije v družbo. Podpira ranljive skupine in si prizadeva za trajnostni socialni razvoj. 

ANCE ima izkušnje z vodenjem in izvajanjem projektov povezanih z izgradnjo zmožnosti lokalnega okolja, tehničnega in poklicnega usposabljanja, trajnostnega razvoja in tehnične pomoči. Na mednarodni ravni je ANCE izvedel več kot 80 projektov v Evropi, ENPI, azijskih in pred-pridružitvenih državah. ANCE je članica Grške nacionalne mreže evropsko-sredozemskega sklada Anne Lindh za vzpostavljanje dialoga med kulturami (ALF). Je članica Evropskega civilnega foruma (transnacionalna mreža z več kot 100 društvi in nevladnimi organizacijami v 27-ih državah v Evropi).

ABS (Active Bulgarian Society)

Bolgarija

ABS je organizacija mladih, ki je nastala zahvaljujoč njihovi domišljiji o tem, kako zboljšati okolje s svežimi in pozitivnimi zamislimi. Delovni tim te organizacije krepi strastna zavzetost članov, da podprejo pobude mladih ljudi in jih vključijo v družbeno življenje ob pomoči evropskih programov za mobilnost in usposabljanje (European Mobility and Training programs). Upoštevajoč, da državljani lahko skupaj podprejo naslednje generacije s svojim osebnim družbenim in poklicnim razvojem, organizacija ABS goji sodelovanje z bolgarskimi in tujimi organizacijami mladih. Njen namen pri tem je, da pride do izmenjave na področju trajnostnega razvoja, izobraževanja, kulture, vprašanj mladih in to znotraj evropskega integracijskega procesa ter ob krepitvi dialoga med mladimi iz različnih evropskih držav in držav kandidatk. ABS organizira prostovoljske projekte, projekte za trajnostni razvoj, delovanje mladih, podjetništvo, dejavno državljanstvo, izobraževanje mladih. Pri tem ABS uporablja športne metode, medkulturni dialog in metode upravljanja s človeškimi viri in druge. 

ABS ima sedež v Blagoevgradu. Uspešno sodeluje z lokalnimi javnimi ustanovami, univerzami, z drugimi lokalnimi in tujimi nevladnimi organizacijami predvsem na področju neformalnega in informalnega izobraževanja in dejavne participacije mladih v družbi.

BAIS (Budapest Association for International Sport)

Madžarska

BAIS je prostovoljska organizacija nepridobitne narave, ki jo vodijo mladi. Njeno poslanstvo je promoviranje telesne dejavnosti, dejavnega življenjskega sloga, medkulturnega razumevanja, strpnosti in sodelovanja na temelju neformalnega izobraževanja. Organizacija ima predvsem namen, da podpre telesne dejavnosti, zdrav življenjski slog in sodelovanje v množičnih športnih dejavnostih mladih. Ciljna skupina vključuje mednarodne in madžarske študente, mlade strokovnjake in mlade ljudi na splošno. BAIS organizira športne/rekreacijske dejavnosti, izmenjavo mladih in organizacijo usposabljanja, s čimer želi ustvariti priložnosti za mlade ljudi in okrepiti njihovo medsebojno razumevanje in prijateljstvo. Naslednji cilj organizacije BAIS je povezovanje lokalnih športnih klubov in pobud v lokalnem okolju s tujci, ki živijo v Budimpešti. Cilj je tudi posredovanje informacij o športu in športnih dogodkih v mestu. 

Organizacija goji močne mednarodne vezi. Veliko izkušenj si je pridobila na področju vodenja mednarodnih projektov. Šport uporablja z namenom družbenega razvoja, tj. za promoviranje vključevanja v družbo, solidarnosti, medsebojnega razumevanja in dejavnega državljanstva. Člani organizacije so sodelovali v mednarodnih izmenjavah mladih in v tečajih usposabljanja, ki so bili deležni finančne podpore programa Erasmus+. 

SCS Danilo Dolci

Italija

Centre for Creative Development “Danilo Dolci” (Center za ustvarjalni razvoj »Danilo Dolci«) je neprofitna organizacija mladih in odraslih. Deluje predvsem na področju izobraževanja. Nastanek organizacije dolgujemo izobraževalnemu delu velikega mirovnika Danila Dolcija in njegovih sodelavcev, ki so delovali v dveh majhnih mestih v bližini Palerma, tj. v Trappetu in Partinicu, ter v celotni sicilijanski regiji. 

Danes so glavni cilji organizacije naslednji: 

  1. širjenje vedenja o življenju in delu Danila Dolcija; 
  2. promoviranje izobraževanja otrok in odraslih na temelju recipročne metode majevtike (Sokratovega dialoga) v šolah in na mednarodni ravni; 
  3. izobraževanje za mir in nenasilnost; 
  4. izobraževanje za skupinsko delo kot podpora kulturni; 
  5. družbeni in civilno družbeni promociji; 
  6. promoviranje dejavnega državljanstva in participativne demokracije med mladimi; 
  7. promoviranje participacije lokalnega prebivalstva v razvoju. 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje – U3A

Slovenija

Organizacijo sta leta 1984 ustanovili dve univerzitetni profesorici, izvedenki na področju andragogike in izobraževanja odraslih. Slovenska UTŽO je krovna organizacija in mreža razpredena po državi. Trenutno je v tej mreži 55 univerz za tretje življenjsko obdobje. Univerza se ukvarja z raziskovanjem, izobraževanjem odraslih in starejših odraslih za osebnostno rast, prostovoljsko delo, vključevanje v družbo in dejavno državljanstvo. Vzpostavlja medgeneracijsko učenje in občasno tudi socialne prakse, ki iz starejših naredijo družbene aktiviste, »sociologe« in zagovornike. Slovenska UTŽO je tipičen multiplikator. V izobraževanje starejših je privedla nove prostovoljske akterje (knjižnice, muzeje, bolnišnice, botanični vrt, nevladne organizacije itd.). Člani Slovenske UTŽO so imeli/imajo posvetovalno vlogo v nacionalnih in evropskih organizacijah (AGE Platform Europe, Združeni narodi, Evropska komisija).

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je zgodaj začela razvijati teorijo in prakso izobraževanja starejših. Skozi tri desetletja je bila vključena v številne bilateralne (MATRA) in več kot 30 evropskih projektov, pri čemer so vsi projekti bili na področju starejših in njihovih vprašanjih. Slovenska UTŽO je ustanovna članica ECIL-medgeneracijska izobraževalna mreža, mednarodne organizacije DANET, Danube Networkers for Europe s sedežem v Ulmu in Civil Society Forum. Doslej je organizirala večje število nacionalnih in mednarodnih konferenc in seminarjev na področju vprašanj starejših in njihovega izobraževanja.