Το έργο σχεδιάστηκε ειδικά για να:

• Ενισχύσει τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε διαγενεακές αθλητικές δραστηριότητες ατόμων ηλικίας 65 και άνω και νέων μικρότερων των 25 ετών.
• Ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και τις ικανότητες των επαγγελματιών του αθλητισμού στην οργάνωση/υλοποίηση αθλητικών διαγενεακών δραστηριοτήτων.
• Αυξήσει την ευαισθητοποίηση τόσο των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων αλλά και των νεότερων σχετικά με τη σημασία της σωματικής άσκησης, της υγιούς διαβίωσης και της ενεργούς γήρανσης.
• Αυξήσει την πρόσβασης ατόμων ηλικίας 65 και άνω σε αθλητικές δραστηριότητες αλλά και στις σχετικές πληροφορίες.
• Ενισχύσει τις φυσικές, κοινωνικές, ψυχολογικές και γνωστικές δεξιότητες και τη γενική ευημερία των ατόμων ηλικίας 65+ και άνω αλλά και των νέων (<25).
• Προωθήσει την έννοια και τα πλεονεκτήματα των δεγενεακών αθλημάτων σε σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, παράγοντες αλλά και φορείς χάραξης πολιτικής στους τομείς του αθλητισμού, υγειούς διαβίωσης και ενεργούς γήρανσης.


Το έργο ξεκίνησε  τον Ιανουάριο του 2021 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2022. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Sports 2019 και υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς: ANCE, Active Bulgarian Society, CSC Danilo Dolci, Budapest Association for International Sports και Slovenia Third Age University.

Σχετικά με το έργο

Ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι στην Ευρώπη ζουν περισσότερο σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές, τείνουν επίσης να αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της μοναξιάς και της απομόνωσης. Ανησυχητικά επίσης δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρώπη δείχνουν ότι οι νέοι υποφέρουν από την καθιστική ζωή καθώς και από έλλειψη τακτικής κίνησης λόγω του χρόνου που δαπανούν σε υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα.


Ποιοι είναι οι στόχοι μας;

Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της μοναξιάς, της απομόνωσης, καθώς και των προβλημάτων που σχετίζονται με την καθιστική ζωή και την έλλειψη κίνησης των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στην Ευρώπη μέσω της προώθησης της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Προτίθεται να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα.


Ποια είναι τα οφέλη του έργου; 

Το έργο έρχεται να συμβάλει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ευρωπαϊκών κοινωνιών μέσω της  ενισχυμένης αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Η ενισχυμένη αλληλεγγύη των γενεών παράλληλα βοηθά την επίτευξη του στόχου στόχο της ΕΕ να προωθήσει την ενεργό και υγιή γήρανση και να δημιουργήσει φιλικά προς την ηλικία περιβάλλοντα που καθιστούν φυσικό για άτομα όλων των ηλικιών να συναντώνται και να αλληλοϋποστηρίζονται.


Πώς θα εξελιχθεί αυτό το έργο;

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2022. Οι εταίροι θα κάνουν πρώτα μια έρευνα πεδίου και στη συνέχεια θα αναπτύξουν ένα Πρόγραμμα Ενίσχυσης των ικανοτήτων των επαγγελματιών αθλητισμού ενώ εν συνεχεία θα υλοποιήσουν πιλοτικά  Δεγενεακά Αθλητικά Γεγονότα σε αθλητικούς συλλόγους. Τέλος θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή (Online) πλατφόρμα.